תקנון ומדיניות פרטיות

כללי
ברוכים הבאים לאתר DO-vision – בניית אתרים.
יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ולהסכים לתקנון ותנאי האתר לפני תחילת השימוש בו. שימוש באתר יחשב כהסכמה לכל התנאים הכתובים התקנון. קריאה באתר ללא קריאת התקנון, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש.

קניין רוחני
כל תכני האתר הם רכוש קנייני בבעלות אורי דוד וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.

אחריות
מנהל האתר איננו אחראי לטעויות אשר יפלו בתכני האתר ו/או בפתרונות, והנהלת האתר תשמח לקבל כל הערה או הארה בדבר נגישות לאתר, טעויות, טעויות סופר ו/או כל עניין אשר יראה למשתמש, באמצעות הדואר האלקטרוני, הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלישיים, הרי שמנהל האתר איננו יכול להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר. מנהל האתר נוקט את כל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו על מנת לאכוף את האמור לעיל וכן בודק ומבקר באופן שוטף את התוכן הקיים באתר ע”י מגוון אמצעים אנושיים וטכנולוגיים. מנהל האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים את תנאי האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים/תגובות גולשים כאלו בכל עת.

שימוש באתר
המשתמש יהיה אחראי לכך שציוד המחשבים אשר ברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט הינו תקין. מנהל האתר איננו אחראי לקושי ו/או מניעה אשר יפגעו באפשרות להעברת תוכן מהאתר אל מחשב המשתמש. מנהל האתר איננו מתחייב כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק ומנהל האתר לא יישא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך

הפסקת שימוש ושיפוי
מנהל האתר רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יוכל מנהל האתר, לפי שיקול דעתו, לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מנהל האתר, עובדיו, מנהליו ונושאי משרה אחרים, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

פרטיות
פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר וליעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה למנהל האתר לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק. כמו כן מנהל האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. אינך חייב כמובן למסור מידע. מנהל האתר יעשה שימוש במידע לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים המתאימים לך אישית עפ”י תחום התעניינותך או מידע אחר שיבוצע בפילוח הפרסומי. המידע הפרסומי ישלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות  sms.